พันธกิจ

Mission

พันธกิจ

Mission

เราระลึกสำหรับการให้บริการต่อผู้ว่าจ้างเสมอว่า ผู้ว่าจ้างมีฐานะเหมือนเป็นบุคคลสำคัญ และผู้มีพระคุณ เราจะเน้นการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท ด้วยความเป็นเลิศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และที่พึงพอใจของท่าน และลูกค้าของท่านตลอดไป

วิสัยทัศน์

Vision

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นองค์กรที่บริการด้านกฎหมาย เร่งรัดหนี้สิน อย่างมีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมายที่ผู้ว่าจ้างพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ ด้วยทีมงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ ให้บริการเป็นเยี่ยม

รางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่น ในการทำงาน

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2558-2559

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2559-2560

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2560-2561

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2561-2562 รางวัลที่ 1

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2561-2562 รางวัลที่ 2